• Algemene voorwaarden
  language2language Vertalingen

  Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

  1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van language2language Vertalingen, hierna te noemen Language2language, die betrekking hebben op het leveren van diensten door language2language.

  1.2       Language2language accepteert geen algemene voorwaarden van de klant aangezien deze niet van toepassing zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen en bevestigd door language2language.

  1.3       Wijzigingen of toevoegingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen in de orderbevestiging of overeenkomst.

  Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

  2.1       Alle offertes uitgebracht door language2language zijn vrijblijvend tot het moment waarop de order is overeengekomen.

  2.2       De overeenkomst tussen opdrachtgever en language2language zijn enkel bindend wanneer language2language de order schriftelijk heeft bevestigd.

  2.3       Elke aanvullende overeenkomst(en), wijziging of toezegging verband houdende met de overeenkomst dienen schriftelijk door language2language te worden bevestigd voordat deze van kracht worden.

  2.4       De orderbevestiging of de overeenkomst vermeldt duidelijk de dienst die door language2language zal worden geleverd.

  Artikel 3 – Prijzen en tarieven

  3.1       Alle prijzen en tarieven worden geoffreerd exclusief BTW.

  3.2       Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht.

  3.3       Language2language kan van de standaard prijzen en tarieven afwijken indien de kosten van een project als gevolg van externe invloeden stijgen.

  3.4       Vaste projectprijzen zijn alleen van toepassing op separate projecten. Latere wijzigingen in de overeenkomst als omschreven in 2.4 kunnen wijzigingen in de prijs tot gevolg hebben.

  3.5       Aanvullende kosten die niet expliciet zijn omschreven in de overeenkomst maar wel in het belang van opdrachtgever dienen te worden gemaakt zullen door language2language doorberekend worden. Onder deze aanvullende kosten vallen bijvoorbeeld koerierskosten en reiskosten.

  Artikel 4 – Betaling

  4.1       Language2language behoudt zich het recht voor gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen opdracht te verlangen, of de totale factuur voor afronding van de gehele opdracht uit te brengen.

  4.2       De door language2language gehanteerde betalingstermijn is 30 dagen gerekend vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

  4.3       Wanneer deze betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtgever rente verschuldigd over het uitstaande bedrag. Het rentepercentage dat gehanteerd wordt is de wettelijke rente. Deze wordt per maand berekend vanaf het moment waarop het bedrag verschuldigd is. Language2language is hiervoor niet verplicht vooraf een betalingsherinnering te sturen. Language2language behoudt zich het recht voor van verdere leveringen aan opdrachtgever af te zien totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

  4.4       Na ontvangst van betaling zullen eerst de verschuldigde rente en overige kosten worden verrekend, en vervolgens de langst verschuldigde facturen. Dit ongeacht het aangeven van opdrachtgever dat de betaling een latere factuur betreft.

  Artikel 5 – Onderaannemers

  Language2language heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.

  Artikel 6 – Levertermijnen

  6.1       De levertermijnen zoals gesteld in de aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten worden naar beste eer en geweten vastgesteld, en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen – deze zijn echter niet bindend.

  6.2       Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Language2language is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

  6.3       Beide partijen dienen de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval een niet tijdige levering of uitvoering van de dienst verwacht wordt.

  6.4       Indien opdrachtgever het benodigde bronmateriaal te laat aanlevert vervallen de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn en condities waaronder een vertaling wordt uitgevoerd. In voorkomende gevallen wordt naar een andere oplossing gezocht om de vertaling te kunnen uitvoeren.

  6.5       De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

  6.6       Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

  Artikel 7 – Verplichtingen van opdrachtgever

  7.1       Voor een juiste uitvoering van de diensten zoals overeengekomen in de opdracht voorziet opdrachtgever Language2language van alle informatie en al het benodigde materiaal.

  7.2       Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen als omschreven in 7.1 wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn ongeldig. Deze zal dan in onderling overleg opnieuw worden vastgesteld.

  Artikel 8 – Annuleren van de overeengekomen opdracht

  8.1       Beide partijen hebben het recht de overeengekomen opdracht eenzijdig in te trekken indien:

  -           de andere partij niet voldoet aan de gemaakte afspraken en niet binnen 30 dagen na schriftelijke melding met toelichting door de andere partij alsnog hieraan voldoet.

  -           de andere partij niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, indien faillissement is aangevraagd voor de andere partij of indien deze onder curatele is gesteld.

  8.2       Wanneer opdrachtgever een overeengekomen opdracht onder andere dan bovengenoemde omstandigheden annuleert, is opdrachtgever language2language de volgende kosten verschuldigd (met inachtneming van het minimumtarief):

  - Kosten naar rato / per vertaald woord voor het reeds uitgevoerde onderdeel van de overeengekomen opdracht

  - Door language2language te bepalen schadeloosstelling gebaseerd op het aantal uren dat reeds aan de overeengekomen opdracht is besteed door language2language.

  Artikel 9 – Klachten

  9.1       De opdrachtgever dient klachten over het geleverde werk zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan language2language te melden. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

  9.2       Klachten door opdrachtgever ingediend binnen de hierboven omschreven termijn zullen worden onderzocht. Indien deze terecht bevonden wordt, zulks ter beoordeling van language2language, zal laatstgenoemde naar beste kunnen een alternatieve vertaling leveren dan wel de oorzaak van de klacht trachten weg te nemen.

  9.3       Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan heeft opdrachtgever achteraf niet het recht om verlaging van kosten of kwijtschelding van de factuur te eisen.

  Artikel 10 – Geheimhouding

  Language2language en/of haar onderaannemers/vertalers behandelen alle aan hen verstrekte informatie van opdrachtgever vertrouwelijk en zijn geheimhouding verplicht aangaande de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte documenten.

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

  11.1     Language2language is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van door opdrachtgever toevertrouwde documenten, manuscripten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  11.2     Language2language is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door language2language opzettelijk is veroorzaakt. Noch is language2language aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de te verrichten werkzaamheden.

  11.3     Language2language is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door hem vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is. De omvang van de aansprakelijkheid van language2language strekt per opdracht niet verder dan tot het gehele bedrag dat voor betreffende opdracht werd gefactureerd aan opdrachtgever.

  11.4     Opdrachtgever vrijwaart language2language tegen aanspraken van derden.

  Artikel 12 – Overmacht

  12.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de language2language geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor language2language niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

  12.2     Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van language2language opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door language2language niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

  12.3     Indien language2language bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is language2language gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 13 – Geschillen

  Alle geschillen en rechtsvorderingen die mochten ontstaan naar aanleiding van een vertaling of overeenkomst tot het leveren van diensten door language2language, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te ‘‘‘‘s-Hertogenbosch worden voorgelegd, onverminderd het recht van language2language vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van de opdrachtgever.

  Artikel 14 – Toepasselijk recht

  Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en language2language is Nederlands recht van toepassing. Language2language Vertalingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 50853139.

  bannerNL_1
  bannerNL_2
  bannerNL_3
  bannerNL_4
  bannerNL_5